Jongste kleuters

Klaspraktijk jongste kleuters
Wij starten het schooljaar meestal met de kleuters van de eerste kleuterklas samen met enkele kleuters van de instapklas. Na iedere vakantie kunnen de kleuters die 2,5 zijn geworden en zindelijk zijn, in onze klas beginnen meedraaien.
De oudsten van de klas zorgen er mede voor dat de nieuwe kleuters zich zeer vlug thuis voelen in de klas. Onze groep groeit dus in de loop van het jaar geleidelijk aan.
Wij zijn de jongste groep van de school en hier moet alles starten.
Net zoals in de andere groepen vind je bij ons de typische Freinet technieken en structuren terug maar nog zeer eenvoudig, kortom helemaal afgestemd op het niveau van deze groep.

Praatronde en planning
De praatronde is de eerste gezamenlijke activiteit van de dag en de kleuters kunnen hier hun verhaal vertellen. De leer­kracht probeert dit gesprek in goede banen te leiden door de kleuters te stimuleren om naar elkaar te luisteren.

De verhalen zijn meestal kort en bondig en sterk gericht op de kleuter zelf. Er wordt dikwijls vertelt naar aanleiding van meegebrachte spulletjes, die getoond worden. 
Naargelang het schooljaar vordert krijgt de praatronde meer en meer inhoud. Het leidt dikwijls tot het opstarten van themagerichte activiteiten, vrij werk en onderzoek.

In de loop van het schooljaar starten wij na de praatronde met ons weekplan.
Iedere dag in de week heeft een vaste of herkenbare activi­teit. Door de verhalen die kleuters in de praatronde vertellen kan zo’n dagplan wel eens een heel andere wending nemen, waardoor de geplande activiteiten van die dag aangepast worden. Na de praat­ronde ‘s morgens bekijken we ons dagplan en kunnen de kleuters een individuele speel/werkkeuze maken. Aan het einde van de dag volgt er nog een moment waarop we even terugblikken op de voorbije dag. De kleuters kunnen op dat ogenblik een werkstuk tonen aan de anderen en dit toelichten. Dit gesprek is soms ook weer aanleiding tot aan­sluitende activiteiten voor de volgende dagen.

Vrije werktijd
In september is de klas, met inbegrip van de buitenruimte,  ingedeeld in een aantal basishoeken.
Deze hoeken zijn vrij arm qua materiaal maar overzichtelijk.
Stilaan wordt er in die hoeken materiaal bij aangebracht. De kleuters groeien als het ware mee met de verdere klasinrichting.

Naargelang het schooljaar vordert komen er werkhoeken bij.
Voor de rest van het schooljaar worden deze hoeken aange­past naargelang het lopende onderzoek/project en verdwijnen er ook om plaats te maken voor andere. Deze werkhoeken geven de kleuters de mogelijkheid om zelfstandig, individueel en coöperatief te werken.
Alles is zoveel mogelijk visueel voorgesteld. Dat vergemak­kelijkt het vinden en opbergen van het materiaal.

Onderzoek/vrij werk/project
Ook de allerkleinsten doen aan onderzoek/vrij werk/projectwerk. De kleuters hanteren deze begrippen nog niet zo gemakkelijk. Daar zij nog niet zo verbaal zijn, ontstaat een onderzoek/project bij ons anders dan bijvoor­beeld in het lager onderwijs.
De leerkracht leidt uit het spel, uit de non-verbale en verbale uitingen van de kleuters af wat hen bezighoudt. Het kan dat een aantal kleuters bezig is met een onderzoek, samen met de leerkracht waar dan activiteiten uit ontstaan waar de ganse groep mogelijk aan deelneemt.
Een voorstel dat niet onmiddellijk uitgewerkt kan worden, bewaren we in onze ‘frigo’ tot een nader te bepalen datum.

Vrije teksten voor de verhalenboom
De jongste kleuters maken ook al vrije teksten. Deze persoonlijke verhalen hangen we aan onze verhalenboom en ze worden echt levend door er allerlei activiteiten rond te doen. De teksten worden ook gedrukt en verspreid zodat familie en sympathisanten er ook van kunnen genieten.

Taken/verantwoordelijkheden
In onze klas zijn er een aantal taken, verantwoordelijkheden waar de kleuters per twee verantwoordelijk voor zijn gedurende de week. Deze gedeelde verantwoordelijkheid zorgt voor een verhoogde betrokkenheid en kleuters leren al vroeg zorg te dragen voor elkaar, de materialen, de klas en de school.

Bosklassen
En net zoals de kinderen van het lager, gaan wij op het einde van het schooljaar ook op bosklassen. De leerkrachten werken samen met de ouders alles uit in een fijn thema dat nadien nog lang blijft nazinderen op school. Wij blijven echter maar één nacht slapen, spannend en … super leuk! 

Klasblog
Om een echte inkijk te krijgen in onze klas, kan je ons verder volgen op de klasblog.